کانون رفاه:

شناسائی نیاز ها های رفاهی محله مانند نیاز های زیست محیطی ،فراغت گردشگری و..

-   تلاش جهت اقدام در خصوص نیازهای شناسائی شده

-   ارائه خدمات رفاهی ویژه به اقشار خاص محله مانند سالمندان معلولین وغیره